Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.bio-raw.cz

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
   
 • Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy zákazník vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
   
 • Spotřebitel je každý nakupující (dále jen zákazník), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
   
 • Prodávající Mgr. Lenka Žáčková je podnikatelka, se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ: 03001806, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jako podnikatelka, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zákazníkovi výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
   
 • Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 NOZ.
   
 • Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu. Zákazník uplatňuje reklamaci některým z níže uvedených způsobů:

 • osobně, po domluvě ve Zlíně
 • zasláním reklamovaného zboží poštou (přepravní službou) na korespondenční adresu prodávající: Mgr. Lenka Žáčková, J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín
 • osobně, na kterékoliv poště
   
 • Nedílnou součástí reklamace je písemný popis vady (příčina reklamace), podepsaný zákazníkem.
  V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedla do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12 (dvanácti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 • Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávající nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky, převzetí zásilky a reklamace u přepravce

Česká pošta s. p. 

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal a vzhled zásilky. Vykazuje-li zásilka zjevnou vadu (poškození obalu), neoriginální přelepení a pod., postupuje zákazník takto:

--- Přebírá-li zásilku na poště, je nutné tuto skutečnost ihned oznámit, přímo na místě sepsat protokol a odmítnout převzetí zásilky.

--- Přijímá-li zásilku na své adrese, zásilku může odmítnout převzít a uplatnit okamžitě reklamaci u řidiče přepravce.

--- Provede-li zákazník  kontrolu obsahu zásilky až po odjezdu řidiče přepravce a zjistí, že zásilka vykazuje mechanické poškození, případně shledá poškození na přepravovaném zboží uvnitř nebo zjistí úbytek obsahu zboží, reklamaci musí uplatnit co nejdříve, nejpozději do 2 dní na kterékoliv poště. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě pro více informací kontaktovat centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

Uplatnění reklamace

Případné nedostatky zboží, ať už množstevního či kvalitativního charakteru je třeba oznámit písemně na e-mailovou adresu prodávající: zbozi(at)bio-raw.cz  a telefonicky na číslo: 608 748 548nejpozději však v den převzetí zboží. Spolu s oznámením je třeba doložit kopii dokumentů vážících se ke zboží, zejména přepravního, nákladního a dodacího listu a kopii faktury.  Na později uplatněné vady shora uvedeného charakteru nebude brán zřetel. Neuplatní-li kupující žádné námitky ohledně druhu a množství dodaného zboží v den převzetí, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno.

Poškození zásilky, vady zboží a úbytek obsahu zjevně vzniklé při dopravě je zákazník povinen uplatnit u dopravce. Prodávající umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (Česká pošta s. p.). Podle Poštovních podmínek České pošty s. p., ustanovení pro Základní poštovní služby článek 42 (u zásilek Doporučené psaní, Doporučený balíček, Balík Do ruky a Balík Do Balíkovny podává reklamaci kupující, jako adresát zásilky) a to u kterékoliv pošty a to ihned po dodání zásilky nebo nejpozději do 2 dnů po dodání zásilky s tím, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu. Zákazník musí zásilku předložit k reklamaci v tom stavu, v jakém byla dodána tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení, nebo tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem. Zákazník je povinen poskytnout zaměstnancům dopravce, veškerou součinnost k ověření poškození zásilky a existence reklamované vady a k jejímu posouzení. Na základě reklamace dopravce zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. O zahájení reklamace vystaví dopravce kupujícímu písemný záznam. Dopravce následně zahájí vyřizování reklamace a rozhodne ve věci uznání nebo neuznání nároku na náhradu škody ve lhůtě 30 dní.

Poškození zásilky, vady zboží a úbytek obsahu zjevně vzniklé při dopravě (pouze zásilky EMS), uplatňuje u dopravce prodávající. O výsledků reklamačního řízení pak informuje zákazníka.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený = vyřizuje prodávající.

Pokud bylo zboží dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu = vyřizuje prodávající.

Místo uplatnění reklamace
Reklamace vady na dodaném zboží se uplatňuje vždy zasláním na uvedenou korespondenční adresu prodávající, není-li stanoveno jinak. Pokud se zákazník rozhodne reklamované zboží na korespondenční adresu prodávající zaslat, ve vlastním zájmu by měl postupovat tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým zákazník vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí prodávající. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Bez předchozího písemného a telefonického oznámení reklamace prodávající, zákazník neposílá zboží na korespondenční adresu prodávající!

Zákazník je povinen poskytnout prodávající, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

Jakmile je zásilka se zbožím doručena prodávající, začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Lhůta 30 dnů není závazná vůči zákazníkovi podnikateli.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v internetovém obchodě - fakturu, kompletní výrobek. V případě že prodávající nebude schopna zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se zákazníkovi stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má zákazník nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Pokud byla reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zákazník je povinen uhradit prodávající náklady jí vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Vyřízení reklamace

O reklamaci rozhoduje prodávající většinou ihned, ve složitějších případech do 5ti pracovních dnů od doručení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak.
Reklamace může být vyřízena nejdéle však do 30ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má zákazník právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží zákazníkovi. Pokud byla reklamace oprávněná, zákazník spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Zákazník uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném skladování a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je zákazník povinen po skončení opravy je převzít.

Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.