Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Prodávající Mgr. Lenka Žáčková, se sídlem Horní Lhota 152, 763 23, IČ: 03001806, jako správce osobních údajů, (dále pouze prodávající) garantuje ochranu osobních údajů svých zákazníků (dále pouze nakupující), které při své činnosti získá. Osobní údaje, které jsou nakupujícím poskytnuty, jsou zpracovávány zodpovědně a transparentně. Nakupující má nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou získány na základě jim uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů je možné se obrátit písemně na adresu sídla prodávajícího.

Zabezpečení osobních dat

Prodávající dbá na bezpečnost osobních dat, která jsou touto činností získávána. Přijal odpovídající technická a organizační opatření, aby data nakupujících byla dostatečně chráněna s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K osobním údajům nakupujících, které jsou získány, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a data nejsou předávána bez souhlasu nakupujícího jiným subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, plnění předmětu smlouvy nebo v případě ochrany jiných právních zájmů.

Právo na informace

Každý nakupující, jehož osobní data jsou prodávajícím zpracovávána, má právo požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o něm jsou zpracovávány. Tyto informace budou poskytnuty zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů. V případě, že bude nakupující požadovat sdělení informací, které o něm jsou evidovány, dojde nejprve k ověření, že se jedná skutečně o subjekt, kterému náleží tyto informace. V písemné žádosti je nezbytné uvést dostatečnou identifikaci nakupujícího jako subjektu zpracování údajů. V případě potřeby si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci nakupujícího, než poskytne osobní údaje, které jsou k danému subjektu zpracovávány.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (např. ze záložních systémů, archivu apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje na straně nakupujícího v průběhu času měnit, je nezbytné zajišťovat součinnost a informovat prodávajícího, že u nakupujícího nastala nějaká změna, tak aby osobní údaje byly aktuální a nedocházelo k případným omylům.

Nakupující má právo na opravu osobních údajů, které o něm prodávající eviduje. Pokud zjistí, že vedené údaje již nejsou aktuální, má právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se nakupující domnívá, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s legislativou, má právo vznést námitku a prodávající následně prověří oprávněnost takového požadavku. Prodávající nakupujícímu dává na vědomost, že je jeho právem obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Česká republika

Právo na výmaz

Pokud nakupující někdy v minulosti udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), má právo jej kdykoli odvolat a prodávající údaje, které zpracovává výhradně na základě tohoto souhlasu, má za povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů prodávajícího a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách prodávajícího vymazat tato data i ze záložních systémů, nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Adresa pro získání podrobných informací

S dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů je možné se obracet na e-mail bio-raw(at)post.cz nebo písemně na sídlo prodávajícího:

Mgr. Lenka Žáčková
Horní Lhota 152
763 23 Horní Lhota
Česká republika

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud návštěvník/nakupující vstoupí na webové stránky prodávajícího www.bio-raw.cz a prohlíží si je, zpracovávají se následující protokolové soubory a ukládají se na internetovém serveru prodávajícího. Mezi informace, které jsou ukládány patří:

  • IP Adresa
  • Otevíraná stránka webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace internetového prohlížeče návštěvníka/nakupujícího

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 1 měsíce a pouze pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů prodávajícího.

Soubory cookie

Kdokoli navštíví webové stránky prodávajícího www.bio-raw.cz, je zřetelně informován, že jsou využívány technologie správy souborů cookies a ukládání informací pomocí souborů cookie do klientského (uživatelova) zařízení. A to za účelem zajištění správného fungování aplikace pro tvorbu objednávek v sekci nákupní košík, uložení přihlášení a zaslání dotazu z produktové stránky zboží. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nejsou nikam odesílány, ani nijak zpracovávány. Tyto soubory neshromažďují žádné osobní údaje návštěvníka, bez těchto souborů však není možné zajistit plnohodnotnou funkčnost webové aplikace.

Analýza a statistiky

Webové stránky www.bio-raw.cz prodávající monitoruje a analyzuje pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které jsou pomocí této služby analyzovány, nejsou osobními údaji nakupujících. Pomocí této služby je zjišťována návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého je na webové stránky prodávajícího přistupováno. Všechny tyto informace jsou prodávajícím využívány pro interní účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na e-mail

V případě, že má návštěvník/nakupující zájem dostávat od prodávajícho nabídky k nákupu zboží, případně informace o novinkách v sortimentu produktů prostřednictvím e-mailu, který mu sdělí, a souhlasí s takovým využíváním své e-mailové adresy, bude tento e-mail zpracováván výhradně k těmto účelům. Prodávající nepředá takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se nakupující kdykoli v budoucnu rozhodne, že již od prodávajícího nechce dostávat e-maily pro tento účel, může odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy prostřednictvím písemné žádosti na e-mail prodávajícího, nebo písemně zasláním na adresu sídla prodávajícího.

Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává podle tohoto dokumentu osobní údaje nakupujících na základě následujících právních titulů:


Objednávka z internetového obchod www.bio-raw.cz

V případě, že nakupující učiní objednávku přes rozhraní internetového obchodu na adrese https://www.bio-raw.cz, jehož provozovatelem je prodávající, budou se kromě jiných údajů zpracovávat také osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely poradenství k dodávaným produktům. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje E-mail, Jméno, Příjmení, Telefonní číslo
Účel zpracování Dodání zboží, podpora k dodávaným produktům
Doba zpracování 2 roky od data zakoupení zboží

Odběr novinek z webu www.bio-raw.cz

V případě, že má nakupující zájem dostávat novinky, případně informace k nabízenému zboží z webu www.bio-raw.cz, jehož provozovatelem je prodávající, pro tuto činnost potřebuje prodávající ke zpracování osobních údajů souhlas. Tento souhlas je možné kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul Souhlas
Osobní údaje E-mail, Jméno
Účel zpracování Informování nakupujících o novinkách v sortimentu biopotravin
Doba zpracování Do odvolání souhlasu